Fundacja Pomiedzy

Fundacja POMIĘDZY realizuje swoje cele m.in. poprzez organizację spotkań, konferencji, szkoleń, warsztatów, oraz wszelkich wydarzeń związanych z wymianą i upowszechnianiem wiedzy i umiejętności zarówno z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności społecznych jak i z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii, nowoczesnych technologii, medycyny i ochrony zdrowia, ochrony naturalnego środowiska, prawa, sztuki, historii, filozofii, etyki, pedagogiki, najnowszych odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania.

Cele statutowe Fundacji POMIĘDZY

INTEGRACJA ŚRODOWISK

4.inicjowanie, popieranie i aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności,
6.propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy rodzinie w obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych
7.inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących promocji kultury i sztuki oraz ochrony tradycji
11.wspieranie i inicjowanie różnorakich form kontaktów międzypokoleniowych, międzyśrodowiskowych, międzykulturowych umożliwiających wzajemne poznanie i zrozumienie, zapobiegających zjawisku marginalizacji i odrzucenia,
12.popularyzacja idei mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i integracji
16.działalność na rzecz edukacji i integracji przedsiębiorstw rodzinnych,
20.rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH

1.inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie
3.wymiana i upowszechnianie wiedzy, szczególnie z zakresu ekonomii i zarządzania, medycyny i ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii, informatyki i telekomunikacji, ochrony środowiska naturalnego, prawa, sztuki, historii, filozofii, psychologii, pedagogiki, andragogiki, odkryć naukowych i możliwości ich wykorzystania,
5.inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka
8.wszechstronne działanie na rzecz upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego
9.wyrównywanie szans i możliwości edukacyjnych osób w różnym wieku,
10.działalność na rzecz zarządzania różnorodnością w zatrudnianiu pracowników i wspieranie idei elastycznych form pracy,
12.stwarzanie i wspieranie alternatywnych form edukacji – propagowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod szybkiego uczenia się i uczenia innych
13.wspieranie i promowanie działań edukacyjno – oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju ludzi w każdym wieku w tym kształtowaniu postaw proekologicznych i prospołecznych, oraz racjonalnemu wykorzystaniu czasu wolnego
17.działalność na rzecz propagowania równości płci,
18. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy

WSPIERANIE W DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU WOLONTARIUSZY, SPOŁECZNIKÓW,
DZIAŁACZY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

14.kształcenie wolontariuszy, działaczy i liderów organizacji pozarządowych, kadry pedagogicznej i andragogicznej oraz wszystkich osób pracujących zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania, integracji i rozwoju społecznego, równouprawnienia i wyrównywania szans społecznych
19.działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
21.działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i ich praw, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

http://pomiedzy.org/

Siedziba Fundacji POMIĘDZY:

ul. Kościerzyńska 7, 60-446 Poznań

Zarząd:

fundacja@pomiedzy.org

Katarzyna Stróżyńska – Prezes Zarządu – kstrozynska@pomiedzy.org, tel. +48 602 719 603

Anna Cichocka-Majchrzak – Wiceprezes Zarządu – tel. +48 61 649 14 81

Tomasz Ludwichowski – Wiceprezes Zarządu – tel. +48 71 398 09 73

Opieka prawna: Kancelaria Piszcz i Wspólnicy mec. Edyta Hajtka.