Granty i konkursy

Informujemy na temat grantów i konkursów miejskich oraz ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe jak i inicjatywy czy osoby prywatne. Dzięki finansowaniu projekty kobiet, dla kobiet i o kobietach mają szansę na realizację – szczególnie podczas Roku Praw Kobiet.

 

 

Otwarty konkurs ofert Miasta Poznania nr 63/2018 w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Priorytety przeznaczone do realizacji:
Priorytet 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania,

Priorytet 2: Działania z zakresu edukacji kulturalnej,

Priorytet 3: Projekty wydawnicze związane
z Poznaniem tematem lub osobą twórcy oraz programy promujące czytelnictwo,

Priorytet 4: Wzmacnianie współpracy kulturalnej
z zagranicą poprzez ułatwienie czynnego uczestnictwa przedstawicieli poznańskiego środowiska w znaczących wydarzeniach kulturalnych za granicą,

Priorytet 5: Wzbogacanie życia kulturalnego
Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy,

Priorytet 6: Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona
i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców,

Priorytet 7: Działania kulturalne związane
z obchodami odzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie bip.poznan.pl >>>

 
Konkurs na Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu.
Otwarty konkurs ofert w obszarze “Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.”. Zadanie przeznaczone do realizacji: Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu.
Adresatami działań Centrum w szczególności będą:
– rodziny w kryzysie i samotni rodzice,
– młodzież w wieku szkolnym (11-18 lat),
– specjaliści: mediatorzy, nauczyciele – pedagodzy, pracownicy pierwszego kontaktu z rodziną ( np. pracownicy socjalni), urzędnicy, pracownicy służb miejskich.
 
Składanie ofert do 12 lipca 2018 przez platformę witkac.pl.
#miastopoznan #poznanwspiera #otwartykonkursofert #społecznosclokalna #centrumediacji
Więcej informacji na stronie bip.poznan.pl >>>

 

 
MikroGranty – Miasto Poznań

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie zostanie wybranych 56 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2018 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2018 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Więcej informacji na stronie Działamy Razem >>>

 

 
Małe Granty – Miasto Poznań

Przepisy dotyczące umożliwiają organizacjom ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego “małego grantu”. W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile samorząd uzna “celowość” projektu (“zadania publicznego”) i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Więcej informacji na stronie Miasto Poznań >>>

Zgłoszenia do 6 grudnia 2018!

Nabór wniosków składanych w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania (środki z budżetu Rad Osiedli)

Nabór dotyczy realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym odbywających się na trenie osiedli: Antoninek – Zieliniec- Kobylepole, Chartowo, Krzyżowniki – Smochowice, Morasko- Radojewo, Sołacz, Stare Miasto, Strzeszyn, Św. Łazarz, Wilda. Zadania mogą być realizowane od 2018-05-15 do 2018-12-31. Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
Więcej informacji na stronie Witkac.pl >>>

 
Fundusz Obywatelski – Szybkie granty – Stały nabór wniosków na niezależne inicjatywy obywatelskie
Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.
Granty obejmują podania odpowiadające na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym. Przyjmowane są podania na inicjatywy, które podejmowane są w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli; wspierają zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne; i zrealizowane będą do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
Więcej informacji na stronie Funduszu Obywatelskiego >>>