Granty i konkursy

Informujemy na temat grantów i konkursów miejskich oraz ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe jak i inicjatywy czy osoby prywatne. Dzięki finansowaniu projekty kobiet, dla kobiet i o kobietach mają szansę na realizację – szczególnie podczas Roku Praw Kobiet.

Otwarty konkurs ofert Miasta Poznania w obszarze “Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Zgłoszenia do 4.12.2018

Zadanie przeznaczone do realizacji: “Rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej – koordynacja funkcjonowania Inkubatora Kultury Pireus w Poznaniu”

https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=7598

(z powodu problemów technicznych prosimy skopiować link i wrzucić bezpośrednio do przeglądarki)

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
Kwota przeznaczona na dotacje: 240 000,00 zł 

#miastopoznan #poznanwspiera #rozwojspolecznoscilokalnych #lazarz#pireus

Poznański Wolontariusz Roku | zgłoszenia do 25.11.2018

Serdecznie zapraszamy do aktywnego zgłaszania Wolontariuszy –  osób, grup, organizacji, firm, z którymi stykacie się w swojej codziennej działalności. Możecie w ten sposób okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane.  

Zgłoszenia można składać od 9 do 25 listopada 2018 roku – mailem (na adres: ngo@um.poznan.pl); osobiście lub pocztą w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46  – zawsze z dopiskiem “Poznański Wolontariusz Roku”.

Spośród zgłoszonych osób Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców, którzy nagrodzeni zostaną 12 grudnia 2018 r. podczas uroczystej Gali.

Więcej >>>

UWAGA konkurs! Zgłoszenia do 10.11.2018

Jesteś mamą i szukasz pracy? Wygraj 1 z 5 sesji z profesjonalnym coachem zawodowym (6 spotkań)! Zrób zdjęcie i pokaż jakich umiejętności nabyłaś dzięki macierzyństwu. Wrzuć je na swój profil Instagramowy z hashtagiem #MAMYtowCV i WYGRAJ!
Nie zapomnij w treści posta zamieścić oświadczenia:
Akceptuję treść regulaminu konkursu „MAMYtowCV”. Uzyskałam informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym konkursie i wyrażam na nie zgodę.

REGULAMIN konkursu: www.mamytowcv.pl/konkurs

Feministyczny Minigrant| Zgłoszenia do 28 października 2018

Fundusz Feministyczny uruchomił nowy konkurs na feministyczne działania!  O minigranty do kwoty 4 400 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Zgłoszenia do 28 października.

Szczegóły na:
https://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/

Demokracja w Działaniu | Wnioski do 16 września 2018

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

W latach 2010-2013 w programie wspieraliśmy działania dotyczące: zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. Ta tematyka była również obecna w prowadzonym przez nas w latach 2013-2016 programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Od 2016 roku oferujemy wsparcie organizacjom zajmującym się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz.

Dotacje instytucjonalne

Dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

Wnioski można składać od 16 sierpnia do 16 września 2018 roku.

www.batory.org.pl

„Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” zaprasza do nowego programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”. O granty w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych mogą ubiegać się koła, organizacje czy stowarzyszenia, które mają pomysł na to, jak powinno się zmienić ich najbliższe otoczenie.

Wnioski będzie można składać od 17 do 30 września poprzez generator wniosków dostępny na stronie organizatora.

http://www.orlendarserca.pl/

Europejski Korpus Solidarności

Termin składania wniosków upływa 16 października 2018 r., z wyjątkiem projektów grup wolontariuszy, którzy mają czas na złożenie wniosku do 18 lutego 2019 r.

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane strony do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną wybrane projekty, w których uczestniczyć może młodzież z całej Europy i spoza niej. To pierwsze z serii zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią udział w akcjach Korpusu co najmniej 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r.

Więcej >>> 

“Równać Szanse 2018” – Nabór wniosków trwa do 25 października.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
– miejskie i gminne domy kultury,
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– nieformalne grupy dorosłych.

Więcej >>> rownacszanse.pl

Otwarty konkurs ofert Miasta Poznania nr 63/2018 w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Priorytety przeznaczone do realizacji:
Priorytet 1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania,

Priorytet 2: Działania z zakresu edukacji kulturalnej,

Priorytet 3: Projekty wydawnicze związane
z Poznaniem tematem lub osobą twórcy oraz programy promujące czytelnictwo,

Priorytet 4: Wzmacnianie współpracy kulturalnej
z zagranicą poprzez ułatwienie czynnego uczestnictwa przedstawicieli poznańskiego środowiska w znaczących wydarzeniach kulturalnych za granicą,

Priorytet 5: Wzbogacanie życia kulturalnego
Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy,

Priorytet 6: Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona
i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców,

Priorytet 7: Działania kulturalne związane
z obchodami odzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Więcej informacji na stronie bip.poznan.pl >>>

MikroGranty – Miasto Poznań

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” i Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe” finansowany z budżetu Miasta Poznania.

W ramach realizowanego zadania ogłaszamy konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, których celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego.

W Konkursie zostanie wybranych 56 najlepszych inicjatyw, które otrzymają mikrogrant w wysokości 5 000 zł. Wymagany jest wkład własny osobowy i/lub finansowy w wysokości 10% mikrodotacji. Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 1 kwietnia 2018 r. Wszystkie Mikrogranty muszą zostać zakończone do 30 listopada 2018 r. Minimalny czas trwania działań podczas realizacji Mikrograntu to 3 miesiące (90 dni kalendarzowych).

Więcej informacji na stronie Działamy Razem >>>

Małe Granty – Miasto Poznań

Przepisy dotyczące umożliwiają organizacjom ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego “małego grantu”. W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile samorząd uzna “celowość” projektu (“zadania publicznego”) i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Więcej informacji na stronie Miasto Poznań >>>

Zgłoszenia do 6 grudnia 2018!

Nabór wniosków składanych w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania (środki z budżetu Rad Osiedli)

Nabór dotyczy realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym odbywających się na trenie osiedli: Antoninek – Zieliniec- Kobylepole, Chartowo, Krzyżowniki – Smochowice, Morasko- Radojewo, Sołacz, Stare Miasto, Strzeszyn, Św. Łazarz, Wilda. Zadania mogą być realizowane od 2018-05-15 do 2018-12-31. Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17

Więcej informacji na stronie Witkac.pl >>>

Fundusz Obywatelski – Szybkie granty – Stały nabór wniosków na niezależne inicjatywy obywatelskie

Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.
Granty obejmują podania odpowiadające na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym. Przyjmowane są podania na inicjatywy, które podejmowane są w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli; wspierają zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne; i zrealizowane będą do 3 miesięcy od podpisania umowy. 

Więcej informacji na stronie Funduszu Obywatelskiego >>>

Konkurs na Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu. / zakończony

Otwarty konkurs ofert w obszarze “Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 r.”. Zadanie przeznaczone do realizacji: Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu.
Adresatami działań Centrum w szczególności będą:
– rodziny w kryzysie i samotni rodzice,
– młodzież w wieku szkolnym (11-18 lat),
– specjaliści: mediatorzy, nauczyciele – pedagodzy, pracownicy pierwszego kontaktu z rodziną ( np. pracownicy socjalni), urzędnicy, pracownicy służb miejskich.
 
Składanie ofert do 12 lipca 2018 przez platformę witkac.pl.
#miastopoznan #poznanwspiera #otwartykonkursofert #społecznosclokalna #centrumediacji

Więcej informacji na stronie bip.poznan.pl >>>