Granty i konkursy

Informujemy na temat grantów i konkursów miejskich oraz ogólnopolskich, w których mogą wziąć udział zarówno organizacje pozarządowe jak i inicjatywy czy osoby prywatne. Dzięki finansowaniu projekty kobiet, dla kobiet i o kobietach mają szansę na realizację – szczególnie podczas Roku Praw Kobiet.

Zgłoszenia do 27.05.2018!

SIŁA WSPÓŁPRACY jest kontynuacją idei III NieKongresu Animatorów Kultury, który odbył się w dniach 9-11.04 w CK ZAMEK w Poznaniu. To konkurs oparty na partnerstwach: sektora kultury i sektora samorządowego, a jego celem jest praktyczne wykorzystanie zapisów Samorządowej Karty dla Kultury. Konkurs na mikrodotacje jest wynikiem współpracy Centrum Kultury ZAMEK, Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

NAGRODA: sfinansowanie przez Centrum Kultury Zamek projektów realizowanych w partnerstwach sektora kultury z sektorem samorządowym. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł brutto, maksymalna – 10 000 zł brutto.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: osoby fizyczne i/lub podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność edukacyjną i/lub kulturalną oraz reprezentujące instytucje samorządowe w województwie wielkopolskim. Konkurs kierowany jest do partnerstw: animatorów i samorządowców.

JAK PRZEBIEGA KONKURS?
Konkurs jest jednoetapowy. Pomysł na projekt w partnerstwie należy opisać, uzupełniając FORMULARZ KONKURSOWY dostępny na stronie:
http://cpe.poznan.pl/event/konkurs-na-mikrodotacje-sila-wspolpracy/
oraz przesłać do dnia 27.05.2018 (do godziny 23:59) na adres mailowy: zgloszenia@cpe.poznan.pl.

Zgłoszenia do 30 maja 2018!

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2018.

Rozpoczyna się nowa, III edycja programu Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Jest to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku, MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 6 milionów złotych.Tegoroczna edycja Programu ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

W budżecie państwa na rok 2018 na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 6.000.000 złotych.

Więcej informacji o programie >>>

 

Zgłoszenia do 15 maja 2018!

II nabór do programu Kultura – Interwencje 2018 ogłoszony!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI. 

Więcej informacji na stronie NCK >>>

Kwietniowa oferta konkursów Funduszy Europejskich.

W tym miesiącu pojawia się 90 nowych możliwości na pozyskanie pieniędzy m.in. na innowacje, szkolenia i doradztwo, ochronę środowiska oraz edukację i infrastrukturę społeczną. Pełna oferta na kwiecień obejmuje 51 naborów z programów ogólnopolskich, 125 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Sprawdź aktualne konkursy! Najważniejsze informacje o wybranych naborach na stronie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu >>>

Telefony do konsultantów: 61 626 61 93, 61 626 61 92, 61 626 61 90, 61 626 72 46
E-mail info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

 
Małe Granty – Miasto Poznań

Przepisy dotyczące umożliwiają organizacjom ubieganie się o dotację od samorządu w formie tak zwanego “małego grantu”. W tym przypadku organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile samorząd uzna “celowość” projektu (“zadania publicznego”) i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł; zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Więcej informacji na stronie Miasto Poznań >>>

Zgłoszenia do 6 grudnia 2018!

Nabór wniosków składanych w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze “Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania (środki z budżetu Rad Osiedli)

Nabór dotyczy realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym odbywających się na trenie osiedli: Antoninek – Zieliniec- Kobylepole, Chartowo, Krzyżowniki – Smochowice, Morasko- Radojewo, Sołacz, Stare Miasto, Strzeszyn, Św. Łazarz, Wilda. Zadania mogą być realizowane od 2018-05-15 do 2018-12-31. Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
Więcej informacji na stronie Witkac.pl >>>

 
Fundusz Obywatelski – Szybkie granty – Stały nabór wniosków na niezależne inicjatywy obywatelskie
Szybkie granty z założenia są niewielkie i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości od 500 zł do 3000 zł.
Granty obejmują podania odpowiadające na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym. Przyjmowane są podania na inicjatywy, które podejmowane są w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli; wspierają zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne; i zrealizowane będą do 3 miesięcy od podpisania umowy. 
Więcej informacji na stronie Funduszu Obywatelskiego >>>